Soutěže

Soutěž o auto na jeden rok

Hrajte s ÓČKO TV
o hlavní cenu - Auto, které můžeš řídit už od 15 let, na jeden rok užívání
nebo o 10 dalších výher - půjčení auta pro patnáctileté na víkend.
Ligier JS50 / JS50L / MGO
Click for more

Archiv


Soutěž o Ligier na prázdniny

Ligier JS50 / JS50L / MGO
Click for more
PRAVIDLA SOUTĚŽE SVEZ KAMARÁDY
(dále jen „soutěž“)

1. Organizátor a pořadatel soutěže
1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ: 26509911, DIČ: CZ26509911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531 (dále jen „pořadatel“).

1.2. Organizátorem soutěže je společnost La perf s.r.o., se sídlem Lublaňská 31, Vinohrady,
12000, Praha 2, IČ: 28546393, DIČ: Cz28546393, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149371 (déle jen “organizátor”).

1.3. Technicky a vývojově zajišťuje soutěž společnost LA promo apps s.r.o., se sídlem Radlická
2487/99, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 02573008, DIČ: 02573008, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221027 (déle jen “technický zajišťovatel”).

2. Termín trvání soutěže
2.1. Soutěž probíhá od 1. 5. 2016 0:00:00 do 31. 5. 2016 23:59:50 hodin.

3. Účastníci soutěže a podmínky účasti
3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba (blíže k podmínkám účasti viz bod 3.4.), která v době trvání soutěže na facebook stránkách pořadatele www.facebook.com/TVOCKO (dále jen „facebook stránky“) bude hrát online hru Svez kamarády v příspěvku na timeline facebook stránky (dále jen „aplikace“), sdělí své údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa a najezdí pomocí autíčka Ligier co nejdelší vzdálenost (dále jen „účastník“).

3.2. Účastníci soutěže hrávají hru kolikrát chtějí a pokaždé svůj pokus zapíší do soutěže pomocí vložené svého jméno a emailu do soutěže. Účastník se může soutěže zúčastnit opakovaně, vyhrát však může pouze jednou.

3.3. Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm nebo s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní podmínky stanovené v těchto pravidlech a bude tato pravidla akceptovat a dodržovat, a to včetně jakýchkoliv případných změn těchto soutěžních pravidel. Uživatelé mladší 18 let musí mít potvrzení zákonného zástupce, že souhlasí s pravidly soutěže.

3.4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, pořadatele a technického zajišťovatele soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá a přechází na dalšího účastníka v pořadí, který splní veškerá pravidla soutěže. Stejným způsobem se bude postupovat v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že účastník dosáhl výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy.3.5. Účastník svou registrací v soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí. V případě porušení pravidel ze strany účastníka, ztrácí tento účastník právo obdržet výhru.

4. Licenční ujednání
4.1 V případě, že účastník v rámci soutěže uloží informace (zobrazení profilu účastník a jiné nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen “dílo”), uděluje účastník uložením díla v rámci soutěže pořadateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.

4.2 Licence k dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to jako časově neomezená, bezúplatná, nevýhradní a v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Pořadatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Pořadatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Pořadatel není povinen licenci využít.

4.3 Pořadatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem, přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených pořadatelem (třetími osobami pověřenými pořadatelem) je pořadateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Pořadatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je pořadatel oprávněn k jeho zveřejnění.

5. Výherci a výhry
5.1. Výhercem se stane ten účastník, který:
a) získá v době trvání soutěže nejvyšší počet bodů (v aplikaci se zobrazují po celou dobu na 1., 2. a 3. místě aktuální výsledky. Po skončení soutěže se na tom samém místě zobrazí konečné výsledky).
b) jeho soutěžní pokus bude zapsán do databáze technického zajišťovatele vždy jako 500. násobek v pořadí (500., 1 000., 1 500. atd.), (v aplikace se zobrazují po celou dobu soutěže konečné výsledky).

5.2. V soutěži jsou celkem 3 výhry pro bod 5.1. a):
1. místo = zapůjčení vozu Ligier na jeden měsíc + ubytování v horských apartmánech Cihlářka pro dvě osoby na jeden týden, plná penze, veškerý welneess a vstupy v areálu zdarma + víkendový kurz přežití s ubytováním zdarma v horských apartmánech Cihlářka.
2. místo = zapůjčení vozu Ligier na týden + ubytování v horských apartmánech Cihlářka pro dvě
osoby na jeden týden, plná penze, veškerý welneess a vstupy v areálu zdarma + sluchátka Sony.
3. místo = zapůjčení vozu Ligier na prodloužený víkend + ubytování v horských apartmánech Cihlářka pro dvě osoby na jeden týden, plná penze, veškerý welneess a vstupy v areálu zdarma + wireless speaker.

5.3. V soutěži je celkem 46 výher pro bod 5.1. b):
5x sluchátka MDR-­‐XB450BV.
Wireless speakery 1x SRS-­‐X11B, 1x SRS-­‐X11L, 2x SRS-­‐X11R a 1x SRS.X11P. Powerbanky 2x CP-­‐V5AW, 2x CP-­‐V5ABL, 2x CP-­‐V5ACP a 4x CP-­‐V5AB.


Paměťové karty 10x SR32UYA (32GB micro SD karta, rychlost 70 MB/s).
Sluchátka Panasonic 1x P-­‐DH1200E-­‐S, 2x RP-­‐BTS30E-­‐K, 1x RP-­‐BTS30E-­‐W, 4x RP-­‐HF300ME-­‐K, 4x RP-­‐HF300ME-­‐W, 4x RP-­‐HF300ME-­‐A a 4x RP-­‐HF300ME-­‐P.

5.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhry při zachování jejich hodnoty. Výhry jsou pouze do
vyčerpání zásob. Více informací o výhrách v soutěži můžete nalézt na www.datart.cz.

6. Všeobecné podmínky
6.1. Výherci budou vždy uvedeni na facebook stránkách v aplikaci, a to v sekci Výhry. Aby mohly být výhry 5.1.b) doručeny, zašle výherce svoji doručovací adresu a telefonní číslo na soutěžní email pořadatele ockosouteze@gmail.com. Pro čerpání výher z bodu 5.1.a) zašle výherce své telefonní číslo na email pořadatele ockosouteze@gmail.com a následně se s nám spojí zástupce pořadatele, kvůli osobnímu předání výher.

6.2. Výherce je povinen sdělit své údaje podle čl. 6.1 nejpozději do 7 dnů od zveřejnění jeho jména a příjmení v aplikaci. V případě, že výherce ve stanovené lhůtě údaje nesdělí, ztrácí nárok na výhru.

6.3. Pokud bude výhra zasílána prostřednictvím pošty či jiným způsobem, pořadatel, organizátor ani technický zajišťovatel soutěže neodpovídají za případnou ztrátu, poškození, zničení či jiné zneužití zásilky.

6.4. Na jakékoliv ceny a výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti.

6.5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit pravidla soutěže, či soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat bez udání důvodu, přičemž účastník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

6.6. Poskytnutím identifikačních a kontaktních údajů v aplikaci na facebookové stránce pořadatele soutěže vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas se soutěžními pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním osobních
údajů (v rozsahu jméno, příjmení, e-­‐mailová adresa, číslo telefonu, místo bydliště či korespondenční adresa) poskytnutých v rámci soutěže pořadateli soutěže jako správci a jejich následným zpracováním organizátorem soutěže jako zpracovatelem osobních údajů, a to pro
účely vyhodnocení této soutěže a v souvislosti s touto soutěží, a dále za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb, zasílání nabídek k účasti na spotřebitelských výzkumech a k zasílání informací o marketingových akcích pořadatele (správce) nebo jeho obchodních partnerů, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-­‐mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a město/obec ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele (správce), včetně facebookové stránky, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí.


Účastník soutěže současně výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s §
84 a násl. Občanského zákoníku bezplatně jméno a příjmení ve svých interních komunikačních materiálech, a to výhradně v souvislosti s touto soutěží a dále souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů své osoby v souvislosti s touto soutěží a prezentací těchto záznamů v interních komunikačních materiálech pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 3 let ode dne poskytnutí souhlasu. Účastník soutěže má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v této
soutěži. Využije-­‐li účastník svého práva a odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo požádá o vymazání svých osobních údajů z databáze pořadatele, bude to mít za následek zrušení jeho účasti v této soutěži. V případě pochybností o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může účastník obrátit na správce (pořadatele) a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.7. Účastník nesmí jakkoliv zasahovat do systémů, technického zabezpečení serverů a do chodu aplikací pořadatele soutěže. Porušení těchto pravidel bude mít za následek vyloučení účastníka ze soutěže. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za případné potíže s účastí v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.

6.8. Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná, organizovaná ani spravovaná společností Facebook. Účastník vědomě poskytuje své osobní údaje pořadateli a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým
účastníkem.

6.9. Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Případné námitky proti průběhu soutěže musí být doručeny na adresu sídla organizátora nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné. Vymáhání jakýchkoliv práv a povinností ze soutěže soudní cestou je vyloučeno.

6.10. Účastník se zavazuje poskytovat v souvislosti s touto soutěží pouze pravdivé údaje.

6.11. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.facebook.com/TVOCKO v aplikaci Svez kamarády na Timeline Facebook stránky.

V Praze dne 1. 5. 2016